Pressemelding om situasjonen rundt hurtigbåtsituasjonen på Helgeland

03.02.2015 11:51

Innspill til situasjonen rundt hurtigbåtene på Helgeland.

Nesna Næringsforum har med stor bekymring sett nye forslag til anbud og fartøystyper som er satt i bruk i Trænaruten. Denne ruten er av stor viktighet for kommunikasjonen internt i regionen både i forhold til persontransport og transport av stykkgods som haster med å få sendt til samtlige av rutens stoppesteder. Nytt fartøy som brukes i denne ruten har etter det vi forstår en større operasjonell begrensning enn dagens fartøy og skal ikke være lastførende. En slik nedbygging av denne ruten vil Nesna Næringsforum protestere mot og vi stiller oss kritiske til Nordland Fylkeskommunes håndtering av denne omleggingen. Omleggingen av midlertidig karakter, slik vi forstår i 4 måneder. Det skal settes inn avbøtende tiltak for avhjelpe de transportbehov regionen måtte ha. Det har per dags dato ikke kommet noen informasjon om hvordan dette er tenkt løst og det er svært betenkelig.
Når det gjelder Regionpendelen MS Dønna er det også på samme måte er håndtert endringer i rutestrukturen uten å ha brukt nødvendig tid til å kjøre normale endringsprosedyrer. Denne ruten har utviklet seg til en viktig pendlerrute for regionen og også her skal det være en omlegging av rutene midlertidig, siste nytt vi har i denne saken er en avtaletid på 4 uker. Endringene i ruteproduksjonen er ikke blitt bekjentgjort så vi som er brukere av denne ruten er frustrerte over behandlingen.
Siden de fartøyer som trafikkerte ruten inntil 1/2.-15 fungerte bra og løste regionens behov godt, burde planleggingen av nytt anbud og gjennomføringen av dette vært håndtert på en mere ryddig måte. Vi får komme med følgende oppfordring til Nordland Fylkeskommune om at det er ingen skam å snu, folket i regionen fortjener en bedre håndtering av den kanskje viktigste transportkorridoren for kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna Nesna, Lurøy, Træna og deler av Rødøy samt Rana.
 
Nesna 03.02.2015
Cecilie Lauritzen
På vegne av styret i Nesna Næringsforum